کتب قائمیه

برخی کتب قائمیه

مطالب این کتابها را در سال های آینده به صورت روزنامه وار و یا تخصصی تر بررسی خواهم کرد
این سایت که از گذشته تا به امروز محلی برای انتشار کتاب های مذهبی بوده است چندیست که قرار است بسته شود تا جایی که بنده اطلاع دارم این موسسه با دو آدرس زیر فعالیت کرده است
http://www.Ghaemiyeh.com
و

http://www.ghbook.ir
این دو سایت در پروژه های آرشیو اینترنت
https://web.archive.org/web/20131120195905/http://www.ghaemiyeh.com/
و
https://web.archive.org/web/20170825024708/http://www.ghbook.ir/index.php?lang=fa
و
http://archive.is/tGQFj

 

در اینجا چند کتاب که توسط این موسسه به صورت الکترونیک انتشار یافته است از طریق پروژه آرشیو اینترنت در دسترس شما قرار می گیرد با دو فرمت pdf و html
##
البته لینک های آرشیو اینترنت تا زمانی در دسترس هستند
که این موسسه جلوی نمایش آنها را با دستوراتی به پروژه های آرشیو اینترنت با فایل‫robots.txtنگیرد
این مورد به دلیل بیان عدم مسئولیت من نسبت به کپی‌رایت احتمالی کتاب‌ها بوده است
##
فایلهای ذخیره شده این دو در پروژه های آرشیو اینترنت
https://web.archive.org/web/*/http://download.ghbook.ir/*
و
https://web.archive.org/web/*/http://download.Ghaemiyeh.com/*

 

دروس حوزه – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10460&lang=fa

https://web.archive.org/web/20151223195529/http://download.ghbook.ir:80/downloads/pdf/11000/796-fa-doroose-hozeh-koli.pdf

 

اصول کافی – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10263&Itemid=0&lang=fa

http://web.archive.org/web/20170824053623/http://download.ghbook.ir/downloads/pdf/11000/779-fa-osoole-kafi-koli.pdf

 

علل الشرائع – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1572&lang=fa

http://web.archive.org/web/20170824054228/http://download.ghbook.ir/download.php?id=1572&file=10593-fa-elal%20alsharaye-tarjomeh%20zehni%20tehrani-koli.pdf

 

 

 

حقوق مدنی – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=343&lang=fa

http://web.archive.org/web/20170824054908/http://download.ghbook.ir/download.php?id=343&file=10160-fa-hughoghe%20madani-koli.pdf

 

@@

بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار علیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=13135&lang=fa

http://web.archive.org/web/20170824055745/http://download.ghbook.ir/download.php?id=13135&file=939-ar-beharolanvar-koli.pdf
@@
حلیه المتقین – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10390&Itemid=0&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170825040804/http://download.ghbook.ir/download.php?id=10390&file=790-f-13880101-heliyatol-motaghin.htm
@@

ترجمه من لا یحضره الفقیه (قسمت حج) – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4227&Itemid=0&lang=fa

http://web.archive.org/web/20170825052520/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4227&file=3000-fa-tarjamamanlayahzarolfaqeh.pdf

 

https://web.archive.org/web/20170825042226/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4227&file=3000-f-13900617-tarjamamanlayahzarolfaqeh.htm
@@

 

@@

کتاب الغیبه شیخ طوسی ( ترجمه ) – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4954&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826031913/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4954&file=3558-f-13901107-tarjomeye%20ketab%20gheybat.htm

http://web.archive.org/web/20170826032044/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4954&file=3558-fa-tarjomeye%20ketab%20gheybat.pdf
@@

متن و ترجمه معانی الاخبار – کتابخانه دیجیتال

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=903&Itemid=151&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826034132/http://download.ghbook.ir/download.php?id=903&file=10343-f-13921220-maani-alakhbar-tarjome-mohamadi-koli.htm

http://web.archive.org/web/20170826034356/http://download.ghbook.ir/download.php?id=903&file=10343-fa-maani-alakhbar-tarjome-mohamadi-koli.pdf
@@

اسرار آل محمد علیهم السلام – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14082&lang=fa
https://web.archive.org/web/20170826032833/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14082&file=9692-f-13921109-asrar%20ale%20mohammad%20alayhem%20assalam.htm

http://web.archive.org/web/20170826032921/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14082&file=9692-fa-asrar%20ale%20mohammad%20alayhem%20assalam.pdf
@@
داستان های بحارالانوار – کتابخانه دیجیتال

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4344&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826034743/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4344&file=31-f-13900401-dastanhaye%20beharolanvar-koli.htm

http://web.archive.org/web/20170826034847/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4344&file=31-fa-dastanhaye%20beharolanvar-koli.pdf
@@

 

میزان الحکمه با ترجمه فارسی – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14181&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826035314/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14181&file=9759-fa-mizanolhekmah-koli.pdf

https://web.archive.org/web/20170826035126/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14181&file=9759-f-13921110-mizanolhekmah-koli.htm
@@

 

منابع فقه شیعه – ترجمه جامع احادیث الشیعه
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14708&lang=fa

 

http://web.archive.org/web/20170826040214/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14708&file=9958-fa-manabe%20feghhe%20shieh-koli.pdf

13960604
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شون


  1. د
Advertisements