لیست کتب و مورد هایی که باید تا آخر سال بخوانم

لیست کتب و مورد هایی که باید تا آخر سال بخوانم
##به طور کلی مطالعه برای آرمون وکالت(بسیار مهم ،با توجه به قانون واقع بینی)
@قانون اساسی فعلی و زمان مشروطه
@قانون مدنی(حداقل دوبار)
@قانون آیین دادرسی مدنی
@نمونه سوالات آزمون های کانون های وکلا
@فلسفه ی علم حقوق۳جلد
@جزای عمومی دکتر اردبیلی
@جزای اختصاصی دکتر صادقی
@آیین دادرسی دکتر خالقی
@1984
موارد زیر قسمتی اش در این سال به مرور خوانده شود کفایت می کند
@عهدین
@ترجمه ی قرآن
13960427
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند