لیست سایت هایی که به کمک فیدلی دنبال می نمایم

لیست سایت هایی که به کمک فیدلی دنبال می نمایم
@در این نوع از صفحات ممکن است یک یا چند مورد در حال یا آینده به دلیل پاره ای از مسایل ذکر نگردد
@یک پزشک
1pezeshk.com/
@اختبار
http://www.ekhtebar.com/
@انجمن آرپی
http://rpsiran.ir/forum/
@پزشکان بدون مرز
https://www.pezeshk.us/
@اسک دین
askdin.com/
@آرشیو اینترنت

@@منتفی شد

https://archive.org/

13960721
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند