دستورالعمل پایداری اطلاعاتa.p

دستورالعمل پایداری اطلاعاتa.p
کلیات
تایید دو مرحله ای
حفظ و تقویت رمز های عبور
تمرکز بر روی سایت به رنگ سبز
بالاکشیدن خود با موفقیت در وکالت و تحصیلات

وبلاگ آینه با فایلxml
+هر ماه،با توجه به تغییرات حداکثر مطالب تا دو ماه گزینش و در آینه درون ریزی می شود(یعنی برون ریزی کامل برای، درون ریزی آن در آینه ممنوع است)یا(به تعبیر بهتر درون ریزی فایل، برون ریزی کامل ممنوعه)
+هر ۶ماه حداقل یکبار از آینه بکاپ گرفته می شود

@گذاشتن لینک این فعالیت ها در سرویس های مطرح وبلاگ داخلی و آرشیو آن ها است(ارتباط عنکبوتی)
@پروژه های آرشیو اینترنت
@انتشارxmlبه رنگ سبز با پسورد ۱۰رقمی به طور هر ۶ماه یکبار @#@#@#@#@#
به طور خلاصه در حال حاضر مطالب به رنگ سبز
با آدرسberangesabz.irدر دسترس
و در دو پروزه ی آرشیو اینترنت
در وبلاگ آینه
و با لینک آینه در دو پروژه ی آرشیو اینترنت در دسترس است

اسک دین
@انتشارtxt،بحث های اسک دین در یک فایل زیپ (بدون پسورد)

@انتشار لینک مشارکت ها در تبلاگ
@شرکت در بحث های جالب

امضای انجمن های مورد فعالیت
@آخر امضا به رنگ‌سبز(سبز باشیم)(یا کلمات مشابه)
##از لحاظ رفتار غیر آنلاین
حضور فیزیکی در اجتماع
@از طریق صحبت کوتاه با دو‌ستان و اقوام
@ساخت خاطرات مشترک مثبت
#مثبت نگری و رفتار مثبت

 

تمام فعالیت ها باید در جهت رشد که باعث هزینه داشتن حذف(به علت بیماری و یا..) است صورت می گیرد

 

@@@
آرشیو آفلاین
هر ماه دیتابطس،homeوxml,به رنگ سبز بکاپ گرفته می شود

 

موارد ممنوعه
#@ساخت وبلاگ یکپارچه از تمام فعالیت های وبلاگی ممنوع است
@#انتضار xmlبدون رمز ممنوع است
@ساخت وبلاگ جدا برای لینک ها(تنها راه حلی که یافتم درون ریزی کامل محتوا و حذف مطالب و هر محتوایی به غیر از لینک هاست)
موارد اجباری
@تمام فعالیت ها با نام واقعی صورت می پذیرد
#تمام فعالیت ها با پروژه های آنلاین و به طرق آفلاین آرشیو می شوند
#@به فعالیت ها لینک عنکبوتی داده خواهد شد
25041396
$~√©✓ap

صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند