بررسی پروژه های مختلف آرشیو ایتترنت

بررسی پروژه های مختلف آرشیو ایتترنت

شیوه ی ذخیره ی اطلاعاتم

به رنگ سبز در این پروژه
بعد انتشار پست

وبلاگ شخصیم در این پروژه
بعد انتشار پست
وبلاگ هدف گذاری ام
بعد تغییر
وبلاگ آینه ی به رنگ سبز
بعد آپدیت آینه به وسیله ی درون ریزی پست های منتشر شده در به ردگ سبز
مورد پایینم در مواقع خیلی تنبلی
فقط به صورت ماهانه(فقط لینک های آ شیو ماهانه ذخیره مخواهند شد به دلیل تمش که مطالب را کامل نشان می دهد و دیگر لزومی به آرشیو مجزای هر مطلب نیست)(قصدم از ایجاد این بلاگ فقط دسترسی به متن و محتوای به رنگ سبز به طور۱۰۰ در صد و همیشگی است و این بلاگ دسترسی دایم را تضمین می کند )(این تم برای راحتی خودم و وقت گیر نشدن آرشیو انتخاب شده است)
http://www.archive.org/web/
از۱۹۹۶فعال
به رنگ سبز در این پروژه
https://web.archive.org/web/*/berangesabz.ir/

وبلاگ شخصیم در این پروژه
https://web.archive.org/web/*/ali-parsapour.blogspot.com

وبلاگ هدف گذاری ام در این پروژه
https://web.archive.org/web/*/aparsapour.wordpress.com/

http://www.archive.is

به رنگ سبز در این پروژه

http://archive.is/berangesabz.ir
وبلاگ شخصیم در این پروژه
http://archive.is/ali-parsapour.blogspot.com
وبلاگ هدف گذاری ام در این پروژه
http://archive.is/aparsapour.wordpress.com

$~√©✓ap

صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند