موارد ممنوعه برای من

موارد ممنوعه برای من
@تماشای تلویزیون
@موارد(و0که وقت تلف کردن هستند به خصوص0,(بیشتر به علت اعتیاد و دوری و بی توجهی به اهداف با 0تکرار نمی شود
°°متاسفانه گاهی این دو مورد تکرار می شود که جریمه ی آن ها عدم اینترنت رفتن تا ۳,روز است و ثبت تاریخ در همین صفحه بدون حذف خواهد بود(آخرین تکرار1205139-)
در صورت تکرار صفحه در وبلاگ هدف گزاری ویرایش سریع و آرشیو می شود
24031396 11am 0(
260413960(
300413960(
10051396
1۱051396
از این تاریخ فقط موارد0ذکر می شود
12051396

 

 

@وب گردی بی هدف
@مصرف غذاهای آماده به خصوص سوسیس و کالباس
@عدم نوشیدن آب به اندازه ی کافی(البته چایی سرد به علت عدم اطمینان به کیفیت آب بهتر است )
@مسو‌اک نزدن
@بلند صحبت کردن،که متاسفانه گاهی(اکثرا) باعث آزار سایرین شده است
@فحاشی،که گاهی به اعضای خانواده ام رکیک ترین فحش ها را داده ام
@عدم مطالعه ی درسی
##بهتر است این متن را روزانه مطالعه نمایم

##ضمانت اجرای موارد مذکور خود من می باشم
آپدیت

13960412
$~√©✓ap

صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند