درخواست هایی که از تمام انسان ها دارم

به عنوان یک همنوع و یک نقطه در میان ملیارد ها نقطه ی دیگر که می توانیم به صلح معنی ببخشیم
و به صورت نمادین خواستار موارد زیر می باشم
@گسترش روزافزون دسترسی به اینترنت و افزایش کیفیت محتوای آن
@ممنوعیت و از بین بردن تمام سلاح های کشتار جمعی
@برداشته شدن تمام مرز ها بین کشور ها
@از بین بردن فقر
@ایحاد آرادی،برابری،برادری و جلوگیری از دربدری
@07031396,
$~√©✓ap

صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند
@از بین بردن گرسنگی و فقر

البته به نظرم در حال حرکت تدریجی به سمت موارد فوق هستیم