قول هایم

@به خودم قبولی در آزمون وکالت
@به زهرا خرید تبلت (یا گوشی )موقعی که دست به جیب شدم
@به زهرا-رفتن به شهر بازی با حساب من
@به مامان, که با تبلت یا گوشی وقت تلف نکنم و چشمانم را برای رسیدن به اهدافم بگذارم
@باید تلاش کنم تا هرگز به دیگران و خودم آسیب نرسانم،زیرا سبب بی توجهی سایرین بر افکارم و کم رنگ شدن تلاش هایم خواهد شد
@07031396

$~√©✓ap

صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند