برنامه ی بلند مدت ۵ساله

قبولی و گرفتن مدرک ارشد حقوق جزا
قبولی در وکالت(استان تهران یا سمنان)
ضبط کلیه کتب و محتویات مورد نیاز
نوشتن جند پست به صورت انگلیسی در وبلاگ شخصیم و در به رنگ سبز(باید انگلیسی یاد بگیرم)
گوش دادن به کتب معروف به کمک نرم افزار نوار

از چه کارهایی باید پرهیز کنم
تماشای تلوزیون
وب گردی بی هدف
بی توجهی به سلامتی
دوری از اهداف
وقت گذراندن ،و عدم مطالعه موجب سرافکندگی ام خواهد شد

برنامه یک ساله
قبولی در آزمون وکالت

تاریخ انتشار در وبلاگ هدف گذاری اردیبهشت۱۳۹۶
هر ویرایش در پروژه ی آرشیو اینترنت ذخیره خواهد شد

$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند


 

Advertisements