ده فرمان

@راستگو باش

@حسادت نورز
@همان طور با دیگزان رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار نمایند
@مطالعه ی روزانه و مستر داشته باش
@آینده نگر باش
@به سلامت و اطرافیانت توجه داشته باش
@تفکراتت ،علایقت را با دیگران در اینترنت تقسیم بنما
@تمام فتالیت هاژ اینترنتی ات رر در پ وژه ژ آرشیو اینترنت ثبت و سعی در حمایت از این پروژه داشته باش
@زود قضاوت نکن
@خشمگین و عجول مباش

$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند