وصیت نامهa.p

##مراسم تشییع
جسدم را بدون نشان دفن و یا امحا کنید
نمی خواهم کسی مرتب سر قبر من بیاید
اگر خاطره ی مثبتی بر گذاشتم همان کافیست
در مراسم تشییعم به هیچ عنوان رنگ سیاه نپوشید(رنگ های شاد توصیه می شود)
در فصول سرد چای یا قهوه با کیک
و در فصول گرم،شربت و شیرینی دهید
به جای غذا ،کتاب بدهید
به خواندن و یا پخش اشعارم در حین مراسم توصیه می کنم
@@از گریه وزاری پرهیز نمایید
زندگی آنلاینم
تا یک سال پس رز مرگم سایت به رنگ سبز را مدیریت و در صورذ تمایل آن را از دطترس خارج کنید رلبته به شرط یبت در پروژه ژ آرظیو اینترنت و لطفا دامنه ی به رنگ سبز را تا ۲۰سال
تحت تملک خود نگهداری نمایید

@@امید به زندگیم ۸۰سال است اگر قبل از آن بمیرم حیف شدم
##امیدوارم در این ۸۰سال سبب آسیب به کسی نشوم

تاریخ آخرین ویرایش
ف وردین۱۳۹۶خورشیدی
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند