معلولین موفق با مشکلات چشمی در ایران و جهان

معلولین موفق با مشکلات چشمی در ایران و جهان

@@در ایران
وکیل نابینا با بالاترین حق الوکاله
وکیل نابینا با بالاترین حق الوکاله
علی صابری
http://hamshahrionline.ir/details/34002

#####
کنکور
مجله آزمون موسسه فرهنگی قلم چی شماره ۲۹۳
@
مادرم رین مطلب را به من معرفی نموده بود
http://www.kanoon.ir/Article/127380/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-293-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
مصاحبه با فردی کم بینا
@@

 

موفقیت بی نظیر نابینایان و کم بینایان در کنکور 91
http://www.kanoon.ir/Article/6740/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-91
@@

 

موفقیت بی نظیر نابینایان و کم بینایان در کنکور 92
http://www.kanoon.ir/Article/35877/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-92
@@

فیلمی از رتبه‌های برتر نابینا و کم بینا در کنکور
http://www.kanoon.ir/Article/135557/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-95

@@
http://www.blindsports.ir/
@@